Vaccines Powered by Trendolizer

Giám đốc FDA không ủng hộ dự đoán vaccine của Trump

Trending story found on www.bbc.com
Giám đốc FDA không ủng hộ dự đoán vaccine của Trump
Không giống Tổng thống Trump, Tiến sĩ Stephen Hahn, giám đốc FDA, nói rằng ông "không thể dự đoán" khi nào sẽ có vaccine cho Covid-19.
[Source: www.bbc.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments